Sonja Jankov

A photo of Sonja Jankov

Sonja Jankov je završila naučne doktorske akademske studije na Univerzitetu umetnosti u Beogradu, na studijskom programu Teorija umetnosti i medija, odbranom doktorske disertacije „Citiranje arhitekture jugoslovenskog modernizma kao stvaralački i interpretativni metod u savremenim umetničkim praksama“. U periodu od 2022. do 2023. je bila zaposlena na realizaciji istraživačkog projekta „Intermedijalno citiranje dizajna u umetnosti – savremeni umetnici o ideologiji dizajna automobila: slučaj Volkswagen bube i Yuga“ na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, za čiju realizaciju joj je sredstva odobrio Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost.

Autorka je brojnih radova u međunarodnim publikacijama i naučnim časopisima Život umjetnosti, AM Journal of Art and Media Studies, Zbornik Matice srpske za likovne umetnosti, Zbornik Matice srpske za scenske umetnosti i muziku, Arhitektura i urbanizam, Interkulturalnost. Realizovala je samostalno osam kustoskih autorskih izložbi, a u saradnji sa drugim kustosima i umetnicima još šest izložbi. Njenu autorsku izložbu (De)konstrukcije prostora: arhitektura drugim sredstvima (Galerija savremene umetnosti, Pančevo, 2 – 17. 12. 2021). Društvo istoričara umetnosti Srbije je nagradilo kao najbolju izložbu u 2021. godini.