Dr Ksenija Petovar

Ksenija Petovar je diplomirala, magistrirala i doktorirala na Odeljenju za sociologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Penzionisana je u zvanju redovne profesorke na Arhitektonskom i Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Oblasti njenog profesionalnog rada su stanovanje, urbanističko i prostorno planiranje, procene uticaja velikih projekata u sektoru  energetike, putne i vodne infrastrukture i površinskih rudarskih aktivnosti na lokalno stanovništvo i zajednice.  Profesorka Petovar se posebno interesuje za teme  učešća javnosti prilikom donošenja i implementacije planskih dokumenata,   mehanizama zaštite ljudskih i naročito imovinskih prava u prostornim planovima, kao i planiranja i prostorne dostupnosti socijalnih i kulturnih prava.

Učestvovala je u izradi velikog broja  planskih dokumenata u Srbiji i u drugim državama (Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Gruzija). Pored knjige Naši gradovi izmedju države i gradjanina, objavila je desetine radova u monografijama, zbornicima,  domaćim i inostranim naučnim časopisima i naučnim skupovima.  Bila je programski direktor Škole za civilno društvo POLITEIA i Škole za  društveno liderstvo PERIKLES, u organizaciji Fondacije Centar za demokratiju, u periodu 1998 – 2002. godina. Dobitnica je Nagrade za životno delo Asocijacije prostornih planera Srbije (2017) i Grand prix 44 Salona arhitekture za publikaciju U susret javnom interesu. Dometi urbanizma, zajedno sa osam autora (2022).