Fakultet za sport i psihologiju u Novom Sadu

Fakultet za sport i psihologiju – Tims je osnovan 2004. godine u Novom Sadu kao samostalna visokoškolska ustanova čiji su osnivači privatna lica. Fakultet posluje u sastavu Univerziteta Educons iz Sremske Kamenice. Fakultet je, kao i svi studijski programi, akreditovan kao naučna institucija sa dozvolom za obavljanje naučno-istraživačkog rada. Pored toga Fakultetu je izdata i radna dozvola od nadležnog Pokrajinskog sekretarijata, kao jednom od prvih privatnih fakulteta sa takvim statusom.

Osnovne vrednosti Tims-a su usmerenost ka praksi, preduzetnički duh, interaktivna nastava i rad u malim grupama, naučna utemeljenost saznanja i fokusiranost na savremena dostignuća u teoriji i praksi. Misija Tims-a je da bude mesto susreta i razmene ideja iz oblasti sporta, turizma i psihologije, kao i aktivnog i kreativnog korišćenja slobodnog vremena u cilju poboljšanja kvaliteta življenja.