Dr Bojana Matejić

Dr Bojana Matejić je docentkinja na predmetu Diskurzivne prakse umetnosti i medija na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu i na predmetu Teorija umetnosti na Interdisciplinarnim studijama Grupe za teoriju umetnosti i medija, Univerziteta umetnosti u Beogradu. Naučna je saradnica pri Globalnom centru za napredne studije u Dablinu u Irskoj. Osnovne i master studije završila je u umetničkoj oblasti likovnih umetnosti na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu 2008. godine. Odbranila je naučne master studije 2009. godine i doktorsku disertaciju 2015. godine u naučnoj oblasti Nauke o umetnostima na Univerzitetu umetnosti u Beogradu.

Postdoktorsko istrazivanje je obavila 2019. godine u području Globalne istorije umetnosti na Univerzitetu u Lajpcigu u Nemačkoj. Objavljivala je naučne radove u Routledge, Palgrave Macmillan, Orion Art, itd. (orcid.org/0000-0003-1325-0546). Članica je Naučnog odbora časopisa AM Journal of Art and Media Studies (ERIH+). U okviru EPICA projekta rukovodi delom istraživačkih aktivnosti Participatory Practices and Contemporary Art. Fokus njenog istraživanja jesu teorije emancipacije u savremenoj umetnosti i estetici, bio- i nekropolitičke teorije umetnosti i medija, kulturne tehnike i transkulturne relacije u savremenoj umetnosti i teoriji medija.