Dr Jorge Garcia-Arias

Jorge Garcia-Arias je redovni profesor na Odeljenju za ekonomiju Univerziteta u Leonu (Španija) i naučni saradnik na Odeljenju za razvojne studije Škole za orijentalne i afričke studije (SOAS) Univerziteta u Londonu (Velika Britanija). Njegovi glavni pravci istraživanja su povezani sa međunarodnom političkom ekonomijom i kritičkim razvojnim studijama, ali je takođe sproveo istraživanja na višestrukim ukrštanjima između kritične geografije, političke ekologije, društvenog urbanizma, radikalne javne politike i javnog dobra.

Posvećen je multi- i trans-disciplinarnim pristupima, imao je privilegiju da sarađuje na međunarodnim istraživačkim projektima i koautor je članaka sa politikolozima, ekolozima, geografima, antropolozima, sociolozima, filozofima, istoričarima, umetnicima, inženjerima, ekonomistima, itd. –  naučnicima i onima koji su uključeni u lokalne organizacije. Njegovi članci su objavljeni u akademskim časopisima kao što su Environmental Politics, Globalizations, Environmental & Planning C: Politics & Space, Vater International, Journal of Post Keinesian Economics, Latin American Perspectives, ili American Journal of Economics & Sociology, pored mnogih drugih, a radio je i kao spoljni konsultant i nezavisni ekspert za širok spektar međunarodnih institucija, uglavnom u vezi sa međunarodnim razvojem.