EPICA panel na SHAKIN’ konferenciji

U okviru SHAKIN’ konferencije, koja je organizovana u saradnji UNESCO Katedre za kulturnu politiku i menadžment Univerziteta umetnosti u Beogradu i Asocijacije nezavisne kulturne scene Srbije (NKSS), održana je EPICA panel diskusija posvećena inovativnim metodologijama istraživanja i participativnom pristupu u kulturi i arhitekturi.

U fokusu panel diskusije bila je metodologija participativnog akcionog istraživanja koju primenjuje EPICA projekat. Ova inovativna metodologija podrazumeva povezivanje naučne i akademske zajednice sa lokalnom zajednicom, kao i ostalim relevantnim akterima, u realnom kontekstu razvoja. U okviru projekta, istraživači imaju zadatak da osmisle i sprovedu akciono istraživanje sa ciljem jačanja kapaciteta svih uključenih aktera (uključujući i istraživače projekta EPICA) za učešće u upravljanju javnim resursima. Diskusija je bila usmerena na predstavljanje metodologije i razgovor sa praktičarima i publikom SHAKIN’ konferencije o njihovim iskustvima koja mogu biti relevantna za projekat.

SHAKIN’ konferencija ima za cilj da preispita dominantni diskurs o procesima (sa)znanja i otvori diskusiju o drugim oblicima saznanja i deljenja koji su bili na marginama kako unutar jednog, tako i između različitih društava. Namera je da se razgovara o načinima za osmišljavanje, deljenje i korišćenje raznolikih znanja, posebno prilikom obrazovanja nove generacije profesionalaca u oblasti kulture i medija, s ciljem da se kulturno i medijsko polje učini senzitivnijim, pluralnijim, inkluzivnijim i pravednijim.