Potpisan sporazum sa Institutom društvenih nauka

Saradnja Fakulteta dramskih umetnosti, kao nosioca EPICA projekta, i Instituta za društvene nauke Univerziteta u Beogradu je ozvaničena sporazumom o saradnji u okviru EPICA projekta.

Saradnja podrazumeva angažovanje istraživačkog tima IDN u realizaciji istraživanja o participativnim praksama u oblasti savremene umetnosti, kulturnog nasleđa, arhitekture i urbanizma u Srbiji. Istraživanje ima za cilj utvrđivanje problema i dometa participativnih praksi u lokalnom kontekstu, i to kroz dokumentovanje iskustva o participativnim procesima koje sprovode različite ustanove, organizacije, grupe i pojedinci s namerom pokretanja promena u zajednici.

Na osnovu sporazuma, timu EPICA projekta pridružuju se dr Vladimir Mentus, naučni saradnik IDN, dr Stefan Janković, docent na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i Milica Resanović, doktorantkinja na Filozofskom fakultetu u Beogradu.

Rad Instituta se zasniva na istraživanju osnovnih društvenih fenomena, unapređenju naučne misli i razvoju naučne metodologije u oblasti društvenih nauka, usavršavanju naučnog kadra, razvijanju saradnje s naučnim i stručnim ustanovama i organizacijama i primeni istraživanja rezultata naučno-istraživačkog rada u javnim politikama.

Sastoji se od šest naučno istraživačkih centara (Centar za demografska istraživanja, Centar za politikološka istraživanja i javno mnenje, Centar za ekonomska istraživanja, Centar za pravna istraživanja, Centar za sociološka i antropološka istraživanja, i Centar za filozofiju) u kojima radi trideset osam doktora nauka i pet magistara nauka.